INFORMACJE DLA BIEGACZY

Festiwal Biegów Ziemi Kłodzkiej logo

POKONAJ TWIERDZĘ –

1 października 2017 r. – niedziela

KŁODZKI BIEG MALUCHA - BIEG NA 200M

REJESTRACJA

Weź udział we wspaniałym wydarzeniu sportowym

Zostań uczestnikiem już teraz!

REGULAMIN

1. CELE
 • popularyzacja i upowszechnienie biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji,
 • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
 • promocja miasta KŁODZKA, powiatu KŁODZKIEGO i ZIEMI KŁODZKIEJ w Polsce i na świecie,
 • zachęcenie do uprawiania sportu,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
 • rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych,
 • integracja środowiska biegowego,
 • kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę lokalnego zaangażowania i wolontariatu.
2. ORGANIZATOR

IBIS sc, ul. Duńska 1, 91-204 Łódź

e-mail: biuro@fbzk.pl

tel. +48 604 206 650

 

www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

www.pokonajtwierdze.pl

3. PARTNERZY
 • Urząd Miejski w Kłodzku
 • Starostwo Powiatowe w Kłodzku
 • Gmina Kłodzko
 • Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
4. TERMIN
 • 1 października 2017 roku
 • godz. 10.00
  (przed startem Kłodzkiego Półmaratonu, Kłodzkiej Dychy i Kłodzkiej Piątki)
5. MIEJSCE

START i META

Stadion KCKSiR,

57-300 Kłodzko

ul. Kusocińskiego 2.

6. TRASA
 • dystans 200 m – bieżnia (płyta główna) Stadion KCKSiR.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • w biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA prawo startu mają dzieci z rocznika 2011, 2010, 2009 i 2008.
 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 2, czynnym w następujących godzinach:
 • 30.09.2017 r. (sobota) w godz. 14:00 – 20:00
 • 01.10.2017 r. (niedziela) w godz. 07:00 – 10:00
  (UWAGA: dla BIEGU MALUCHA weryfikacja do 9.30).

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Zawodów.
 • podczas weryfikacji rodzic lub prawny opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w Kłodzkim Biegu Malucha.
 • każdy uczestnik otrzyma koszulkę festiwalową dedykowaną dla zawodników Biegu Malucha:
  Rocznik 2011 i 2010 – rozmiar 128 – 134 cm
  Rocznik 2009 i 2008 – rozmiar 134 – 140 cm
 • przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 • każdy uczestnik po weryfikacji otrzyma numer startowy, który musi być przypięty i widoczny (na piersi) przez cały czas trwania biegu.
 • zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na Starcie w wyznaczonych przez Organizatora 2 Strefach.
 • przydział do konkretnej Strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym roku urodzenia.
 • Strefy będą oznaczone kolorami:
  Żółta” (Roczniki 2011 i 2010),
  Czerwona” (Roczniki 2009 i 2008).
 • samowolna zmiana Strefy do której zawodnik został przydzielony, grozi dyskwalifikacją.
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA, komunikatów i zarządzeń Organizatorów oraz służb porządkowych.
 • decyzje obsługi medycznej dotyczące uczestnictwa lub kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
8. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA, PAKIETY STARTOWE i OPŁATA STARTOWA
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Festiwalu w zakładce BIEG MALUCHA lub w Biurze Zawodów oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 • Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika ani na inny rok.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

PAKIET STARTOWY
w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • koszulkę festiwalową dedykowaną dla uczestników Kłodzkiego Biegu Malucha,
 • medal pamiątkowy na mecie,
 • numer startowy,
 • 4 agrafki,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN,
 • możliwość skorzystania z szatni / przebieralni na terenie ośrodka KCKSiR,
 • możliwość skorzystania z depozytu (worek na odzież) na terenie ośrodka KCKSiR,
 • „coś słodkiego” po biegu,
 • wodę, banana lub inny owoc na mecie,
 • dyplom uczestnika KŁODZKIEGO BIEGU MALUCHA,
 • oraz
  ZESTAW FESTIWALOWY (worek z logo) a w nim:
  prezenty i upominki od Organizatora, Patronów i Sponsorów Festiwalu.

 

LIMITY, TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY:

 • limit uczestników:
  – Rocznik: 2011, 2010 – 30 zawodników
  – Rocznik: 2009, 2008 – 30 zawodników
 • Opłata:
  – 15 zł w terminie do 25 września 2017;
  – 29 zł w terminie po 25 września w Biurze Zawodów
  (w przypadku wolnych numerów startowych)
  wpłata w tym terminie wyłącznie gotówką (prosimy nie wysyłać przelewów).

 

REJESTRACJA:

Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

9. KLASYFIKACJA

W biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:

 

1. Rocznik 2011 / 2010 (Grand Prix KŁODZKIEGO BIEGU MALUCHA):

 • Dziewczynki
 • Chłopcy

2. Rocznik 2009 / 2008 (Grand Prix KŁODZKIEGO BIEGU MALUCHA):

 • Dziewczynki
 • Chłopcy
10. NAGRODY
 • w biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości zawodników.
11. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
 • koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
 • po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają na mecie wodę, banana lub inny owoc oraz „coś słodkiego”.
12. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

W dniu 01.10.2017 roku odbędzie się:

 

 • PÓŁMARATON KŁODZKI – BIEG NA 21 km.
 • KŁODZKA DYCHA – BIEG NA 10 KILOMETRÓW.
 • KŁODZKA PIĄTKA – BIEG NA 5 KILOMETRÓW.
 • uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z oferty gastronomicznej na terenie stadionu KCKSiR.

Regulaminy imprez towarzyszących dostępne są na stronie:


www.festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

www.pokonajtwierdze.pl

www.polmaratonklodzki.pl

www.klodzkadycha.pl

www.klodzkapiatka.pl

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • bieg KŁODZKI BIEG MALUCHA odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, Starcie i Mecie.
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku.
 • Organizator zapewnia toalety na terenie stadionu KCKSiR w Kłodzku.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników.
 • każdy rodzic lub opiekun prawny uczestnika, który otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu odebrania nagrody.
 • nagrody można odebrać w dniu biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA przy scenie oraz do 3 dni od daty zakończenia biegu w KCKSiR pl. Jagiełły 1 w Kłodzku.
 • rodzice lub opiekunowie prawni uczestników biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej, FB Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej, stronie Organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.
 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów w ciągu 30 min. po zamknięciu mety i uiszczeniu kaucji w wysokości 100 PLN. Protest rozstrzyga osoba wyznaczona przez Organizatora biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA. Decyzja osoby wyznaczonej jest nieodwołalna. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
 • ostateczna interpretacja regulaminu biegu KŁODZKI BIEG MALUCHA należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminu, przebiegu trasy czy harmonogramu imprezy.

HARMONOGRAM

30.09.2017

SOBOTA

14.00 – 20.00

wydawanie pakietów, numerów startowych, weryfikacja zawodników


01.10.2017

NIEDZIELA

7.00 – 10.00

wydawanie pakietów, numerów startowych, weryfikacja zawodników


9.30 – 9.50

rozgrzewka wszystkich zawodników (prowadzona ze sceny)


9.50 – 10.00

ustawienie na Starcie zawodników Kłodzkiego Biegu Malucha


10.00

uroczyste otwarcie Festiwalu Biegów Ziemi Kłodzkiej


10.05

start Kłodzkiego Biegu Malucha


10.06

przybycie na Metę pierwszego zawodnika Kłodzkiego Biegu Malucha


10.20 – 10.30

ustawienie na Starcie zawodników Kłodzkiego Półmaratonu, Kłodzkiej Dychy i Kłodzkiej Piątki


10.30

start Kłodzkiego Półmaratonu


10.32

start Kłodzkiej Dychy


10.34

start Kłodzkiej Piątki


10.50

przybycie na Metę pierwszego zawodnika Kłodzkiej Piątki


11.05

przybycie na Metę pierwszego zawodnika Kłodzkiej Dychy


11.40

przybycie na Metę pierwszego zawodnika Kłodzkiego Półmaratonu


10.45 – 13.30

zabawy, konkursy, występy artystyczne


13.33

przybycie ostatniego zawodnika


13.35

ceremonia wręczania nagród Kłodzkiego Biegu Malucha


13.45 – 14.45

ceremonia wręczania nagród Kłodzkiego Półmaratonu, Kłodzkiej Dychy i Kłodzkiej Piątki


15.00

uroczyste zamknięcie Festiwalu Biegów Ziemi KłodzkiejKLASYFIKACJE

 • GENERALNA Młodsi (2011-2010): Dziewczynki i Chłopcy
 • GENERALNA Starsi (2009-2008): Dziewczynki i Chłopcy

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

MIEJSCE

Stadion KCKSiR w Kłodzku

SZCZEGÓŁY